Theileria Equi Antibody Test Kit

Elisa Detects antibodies to Theileria equi in equine [...]